وظیفه شرکت آب و فاضلاب سیرجان توزیع  آب آشامیدنی و بهداشتی و جمع‌آوری بهداشتی فاضلاب مناطق شهری شهرستان است. اگر چه  این .......... کیلومتر مربع مساحت، حدود ......... درصد وسعت کشور را تشکیل می‌دهد، ولی با داشتن حدود ...... میلیون نفر جمعیت که .......... درصد آن را جمعیت شهری تشکیل می‌دهد، حدود ...........درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. از نظر تقسیمات کشوری ......... شهر  محدوده شهرستان قرار گرفته‌اند. از نظر صنعتی نیز حدود ....... درصد صنایع کشور در سیرجان قرار دارد.

Review: 4.41 - "وظایف" by , written on 2019-12-11

شرکت آب و فاضلاب سیرجان

آخرین اخبار
سرویس فشار شکن ورودی پاریز

سرویس فشار شکن ورودی پاریز

سرویس فشار شکن ورودی روستاری قنات چنار پاریز و تنظیم آن

خبر
آرماتوربندی و بتن ریزی ایستگاه پمپاژ بلورد

آرماتوربندی و بتن ریزی ایستگاه پمپاژ بلورد

آرماتوربندی و بتن ریزی آخرین ضلع حصار ایستگاه پمپاژ بلورد

خبر
تعویض کنترل فاز در شبکه آب پاریز

تعویض کنترل فاز در شبکه آب پاریز

متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است.

خبر