بسمه تعالي
به استناد مفاد  تبصره 2 ماده 1 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369مجلس شوراي اسلامي شركتي  به  نام شركت آب و فاضلاب سيرجان  ( سهامي خاص)  كه  در  اين  اساسنامه  اختصارا" شركت ناميده خواهد شد تشكيل ميگردد

اساسنامه شركت سهامي آب و فاضلاب سيرجان ( سهامي خاص)
===========================================================
فصل اول _ كليات و سرمايه
ماده 1- نام شركت
            شركت سهامي آب و فاضلاب سيرجان ( سهامي خاص) به  استناد  تبصره  2 ماده 1 قانون تشكيل  شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 مجلس  شوراي  اسلامي تاسيس و از اين پس در اين اساس نامه شركت ناميده مي شود.

ماده 2- هدف شركت : ايجاد و بهره برداري تاسيسات تامين، تقسيم و توزيع آب  شرب  و بهداشتي و ايجاد و بهره برداري تاسيسات مرتبط با جمع آوري ،‌انتقال،‌تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب ، در حوزه عمل شركت در چارچوب ضوابط و سياستهاي  شركت  آب  و  فاضلاب  استان  كرمان ، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و وزارت نيرو.
ماده 3_ مركز و حوزه فعاليت شركت
مركز اصلي شركت در شهر سيرجان و حوزه خدماتي آن محدوده قانوني  شهرهاي  شهرستان  سيرجان  و ساير حوزه هائي است كه توسط رئيس مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
تبصره 1: با توجه به گستردگي حوزه فعاليت و به منظور تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به مردم شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي در صورت  نياز نسبت  به  ايجاد  شعب يا نمايندگي هائي درمناطق مختلف تحت پوشش اقدام و قسمتي از اختيارات خود را به آنان واگذار نمايد.
تبصره 2: تاسيسات مرتبط با فعاليت شركت مي تواند در خارج از محدوده قانوني حوزه فعاليت نيز مستقر باشد.
ماده 4: شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي ميباشد و امور آن بر اساس قانون تشكيل شركتهاي  آب و  فاضلاب  مصوب 11/10/1369  قانون تجارت ، ضوابط ، قوانين و  ساير  مقررات  ذيربط و مندرجات اين  اساسنامه  در چارچوب اصول بازرگاني و آئين نامه هاي  استخدامي ، مالي  و  معاملاتي  خود اداره ميشود.
ماده 5_ مدت شركت : مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است
ماده 6_ سرمايه شركت:
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ يكصد ميليون ريال كه به يكهزار سهم يكصد هزار ريالي با نام ( تماما" پرداخت شده )‌تقسيم گرديده است كه تعداد 510 سهم متعلق به شركت آب و فاضلاب استان كرمان و 450 سهم متعلق به شهرداري  سيرجان 20  سهم متعلق به شهرداري زيداباد  و 20 سهم متعلق به شهرداري نجف شهر ميباشد.
تبصره : نقل و انتقال سهام با تصويب مجمع عمومي انجام ميگيرد.

فصل دوم- موضوع فعاليت و وظايف شركت
ماده 7_ موضوع فعاليت شركت : براي  نيل   به   اهداف   مندرج   در  اين  اساسنامه  شركت با رعايت مقررات و قوانين ذيربط مجاز به اقدامات زير خواهد بود:
1-7- انجام هر گونه فعاليت در راستاي آبرساني براي مصارف خانگي ، عمومي ، صنعتي ، تجاري ، و غيره و جمع آوري ، انتقال، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب
2-7- مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تاسيسات  مربوط  به  تامين،  انتقال،  تصفيه   و  توزيع  آب آشاميدني و بهداشتي
3-7- مطالعه و اجراي  طرحهاي  ايجاد و توسعه  تاسيسات  مربوط  به  جمع آوري ، انتقال، تصفيه  و دفع بهداشتي فاضلاب
4-7- رعايت اصول بهداشتي، كنترل كيفي و استانداردهاي مورد  عمل وزارت نيرو در مراحل آبرساني و جمع آوري و دفع فاضلاب                                                                                               
5-7- بهره برداري ، تعمير ، نگهداري ، مرمت ،  بازسازي  و  توسعه  كليه تاسيسات تامين، تصفيه ، انتقال، ذخيره، و توزيع آب و همچنين  جمع آوري ، انتقال ، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب و حفاظت از حريم آنها
6-7 -اخذ هر گونه وام  و  تسهيلات  مالي از منابع داخلي و خارجي با اخذ مجوز از مجمع  عمومي و ساير مراجع قانوني ذيربط
7-7 -استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرائي ، بهره برداري  و  نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب و خدمات مشتركين به منظور  كاهش  هزينه ها ، افزايش  بهره وري  و ارتقاء‌ سطح خدمات .
8 -7 -انجام هر گونه عمليات و معاملاتي  كه  براي  مقاصد  شركت  ضروري  و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد.
فصل سوم: اركان شركت
ماده 8 – اركان شركت عبارتست از :
الف) مجمع عمومي
ب) هيئت مديره و مدير عامل
ج) بازرس ( حسابرس)
الف) مجمع عمومي
ماده9- اعضاي مجمع عمومي عبارتند از مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان كرمان به نمايندگي از شركت مذكور ، شهردار سيرجان  به  نمايندگي  از  شهرداري  سيرجان ، شهردار زيدآباد  به نمايندگي از شهرداري زيدآباد و شهردار نجف شهر به نمايندگي از شهرداري نجف شهر
رياست مجمع عمومي به عهده مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان كرمان مي باشد.
ماده 10 – مجامع عمومي شركت عبارتند از :
1-10- مجمع عمومي عادي
2-10- مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11- دعوت مجمع عمومي اعم  از  عادي  و  فوق العاده  با  ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به استناد مواد 97و 98 قانون تجارت بعمل خواهد آمد..
ماده 12- وظايف و اختيارت مجمع عمومي عادي به شرح زير ميباشد:
1-12- اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عملياتي شركت
2-12 -رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم  نسبت به گزارش عملكرد سالانه  مديران  و  بازرس  شركت و صورت هاي مالي و بودجه شركت
3-12 - اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت برابر مقررات مربوطه
4-12- انتخاب و عزل و نصب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرس قانوني ( حسابرس) شركت
5-12 تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاء هيئت مديره و مدير عامل
6-12 - تعيين حق الزحمه بازرس قانوني شركت
7-12- تعيين و انتخاب روزنامه كثيرالانتشار كه بايد آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر گردد.
8-12 - تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، استخدامي ، و رفاهي شركت در راستاي سياستهاي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و وزارت نيرو.
9-12- اتخاذ تصميم در مورد مطالبات  مشكوك الوصول
10-12 -تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي سازماني مورد نياز  برنامه هاي  جذب نيروي انساني مورد نياز
11-12- اتخاذ  تصميم  نسبت  به  ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و ساير مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.
تبصره: به منظور تسهيل و تسريع در امور  و ايجاد رويه واحد در كليه  شركتهاي  آب  و فاضلاب ، مجمع عمومي اختيارات خود در تصويب تشكيلات سازماني ، آئين نامه هاي اداري ، استخدامي ، مالي و معاملاتي و عزل و نصب اعضاء هيئت مديره ،مدير عامل ، انتخاب و تعيين حق  الزحمه  بازرس  قانوني ، تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و  انتخاب نمايندگان  موضوع بند (ه ) ماده 84 قانون   محاسبات  عمومي  را به رئيس مجمع عمومي تفويض مي كند.
ماده 13- مجمع عمومي  عادي  حداقل  سالي  دو  بار براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تصويب بودجه شركت و رسيدگي به موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد .
ماده 14- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير ميباشد:
1-14- اتخاذ تصميم نسبت  به افزايش يا كاهش سرمايه شركت
2-14- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساس نامه شركت
3-14- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت و انتخاب مديران تصفيه
ب) هيئت مديره و مدير عامل
ماده 15- هيئت  مديره  شركت  مركب  از سه  نفر عضو اصلي  ( كه يكي از آنها مدير عامل ميباشد) و دو نفر عضو علي البدل خواهند بود كه براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس از انقضاء  تا  مدت   زماني كه تجديد انتخاب بعمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها  براي  دوره هاي  بعد بلا مانع است.
تبصره 1: از سه نفر عضو اصلي دو نفر نماينده سهام آب و فاضلاب استان كرمان با معرفي مدير عامل و يك نفر نماينده سهام شهرداري ها خواهد بود از  دو  نفر  عضو علي البدل  نيز يك نفر از طرف شركت آب و فاضلاب كرمان با معرفي مدير عامل و يك نفر از طرف شهرداري ها خواهد بود صدور حكم انتصاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل توسط رئيس مجمع عمومي و پس از تائيد مراجع ذيصلاح خواهد بود.
تبصره 2: اعضاي هيئت مديره بايد حداقل داراي يك  سهم  از سهام شركت باشند تا به استناد مواد 114 و 115 قانون تجارت به عنوان سهام وثيقه به صندوق شركت بسپارند.

ماده 16- جلسات  هيات مديره  حداقل  ماهي  يك  مرتبه به دعوت رئيس هيئت مديره و با حضور سه نفر از اعضاء‌ اصلي در محل شركت يا در هر محلي كه رئيس هيئت مديره تعيين كند ، تشكيل ميگردد و تصميمات با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد اداره جلسات با رئيس هيئت مديره است.
تبصره: در  صورت  غيبت  يكي  ا ز اعضاء  اصلي هيئت مديره از يكي از اعضاء  علي البدل  براي  شركت در جلسه دعوت خواهد شد و در غياب رئيس هيئت  مديره يكي از  اعضاء  اصلي  هيئت  مديره  به  جاي  وي وظايف محوله  ر ا در خدود اختيارات تفويضي انجام ميدهد و در هر صورت  حضور  حداقل 3/2 از اعضا ء اصلي در هيئت مديره الزامي مي باشد.

ماده 17- هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه مذاكرات هيات مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد  مسؤليت  ابلاغ  و  پيگيري  مصوبات  هيات  مديره  با رئيس هيات مديره ميباشد.

 ماده 18 – هيات مديره براي انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ  تصميم درباره  آنها  صريحا" در صلاحيت  مجمع  عمومي  قرار  نگرفته باشد  با  رعايت  قوانين و مقررات مربوطه داراي اختيارات كامل است هيئت  مديره داراي اختياراتي بدون حصر به شرح زير ميباشد :
1-18- تائيد خط مشي شركت ( متضمن اهداف و برنامه ها) و ارائه آن به مجمع عمومي عادي
2-18- تائيد و تصويب  برنامه هاي  عملياتي  مدير  عامل  شركت  اعم  از  مالي ، اجرائي، و بهره برداري و توسعه تاسيسات در چارچوب بودجه مصوب شركت
3-18- رسيدگي و تائيد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد و صورتهاي  مالي و تراز نامه  شركت  و  ارائه آن به مجمع عمومي
4-18 -بررسي و تائيد آئين نامه هاي مالي ،معاملاتي، استخدامي، ورفاهي شركت وارائه آن به مجمع عمومي
5-18 -پيشنهاد اخذ وام و تسهيلات داخلي و خارجي به مجمع عمومي
6-18 -انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات ، و فعاليتهاي شركت
7-18 -بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي
8-18- ارائه تشكيلات تفضيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان به  مجمع عمومي
9-18 – اتخاذ تصميم نسبت به  رفع  اختلاف  شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري و يا صلح و سازش با آنها
10-18 - بررسي و تائيد و تصويب آئين نامه هاي داخلي لازم براي اداره شركت
11- 18- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و  بررسي  و  پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول و ارائه آن براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي
12-18 -بررسي و اتخاذ تصميم در مورد مسائلي كه رئيس هيئت مديره و مدير عامل در هيئت مديره مطرح مي نمايد مگر در موارديكه از وظايف مراجع صلاحيتدار ديگر باشد
                                                                                                                                            
ماده 19-  هيئت مديره به مسؤليت خود ميتواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.
ماده 20 – هيئت مديره موظف است يك نسخه از صورتهاي مالي و ترازنامه شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس قانوني شركت ارسال نمايد.
تبصره: مبناي  تهيه  و  تنظيم   و  ارائه صورت هاي مالي شركت استانداردهاي لازم الاجراء حسابداري در چارچوب ضوابط  ابلاغي  شركت  آب  و فاضلاب استان  كرمان  و  شركت  مهندسي آب و فاضلاب كشور ميباشد.
ماده 21 -مدير عامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده كه براي مدت 2 سال منصوب ميشود.
مدير عامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت ميباشد مدير عامل مي تواند  با مسؤليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد..
ماده 22- موارد زير از جمله وظايف و اختيارات مدير عامل ميباشد:
1-22 – اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره و مجمع عمومي
2-22- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط و مشي ، برنامه عملياتي ، بودجه سالانه و آئين نامه هاي  شركت  به  هيات مديره
3-22- تهيه ، تنظيم  صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيات مديره
4-22- پيش بيني  اعتبا ر لازم  براي  خريد خدمات پشتيباني ، فني، تحقيقاتي،‌ تداركاتي، و آموزشي در بودجه شركت
5-22- تعيين روشهاي اجرائي در چارچوب مقررات و آئين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط
6-22 – اداره امور فني ، مالي، و اداري و استخدامي شركت
7-22- پيشنهاد آئين نامه  مالي ، معاملاتي و استخدامي و رفاهي شركت به هيئت مديره
8-22- پيشنهاد تشكيلات تفضيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي
9-22- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوطه
10-22- اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناء آنچه از وظايف مجمع عمومي هيئت مديره است.
11-22- عزل  و  نصب  كليه  كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين ،مقررات و آئين نامه هاي مصوب
ماده 23- مدير  عامل  نماينده  قانوني  شركت  در كليه مراجع  اداري و قضائي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و  تعقيب  دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد..
ماده 24- كليه  چكها ، قراردادها  و  اسناد تعهد آور ميبايستي به امضاء‌مدير عامل و يكي از اعضاء هيئت مديره يا نماينده منتخب هيئت مديره برسد  مكاتبات اداري به امضاء مدير عامل  و يا نمايندگان وي خواهد رسيد.
تبصره :  برداشت  از  حساب  جاري وجوه حاصل از حق انشعاب ، آب بها، فاضلاب بهاء و ساير درآمدها منحصرا" با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي معرفي شده  هيئت  مديره ( كه به تائيد كتبي رياست مجمع عمومي رسيده باشد) صورت مي گيرد .
ماده 25- در صورت انقضاء مدت عضويت هريك از اعضاء هيئت مديره و  مديريت مدير عامل اقدامات آنها تا تعيين و نصب نفرات جديد نافذ و معتبر ميباشد.
ج- بازرس ( حسابرس)
ماده 26- شركت داراي يك بازرس ( حسابرس( اصلي و يك بازرس (حسابرس) علي البدل خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد .
تبصره " اقدامات بازرس  ( حسابرس )  در  اجراي  وظايف  خود  نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
فصل  چهارم- صورتهاي مالي
ماده 27- سال  مالي  شركت از اول فروردين  ماه  تا  پايان  اسفند ماه  همان سال ميباشد  ، مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب اساسنامه تا پايان همان سال خواهد بود.
ماده 28- هيئت  مديره  مكلف  است  صورتهاي مالي را با رعايت استاندارهاي حسابداري تا پانزدهم خرداد ماه  سال  بعد  تهيه  و در اختيار بازرس قرار داده  به  نحوي  كه  جلسات  مجمع   عمومي  براي  بررسي  و  تصويب آن تا پايان تير ماه برگزار گردد.
تبصره: بودجه  سالانه  شركت  ميبايستي  تا  قبل  از  دي ماه سال قبل جهت رسيدگي و تصويب به مجمع عمومي ارائه گردد.
ماده 29- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان از طرف مجمع عمومي  به منزله مفاصا  حساب  مديران براي همان دوره مالي ميباشد.
ماده 30- سود ويژه قابل تقسيم شركت پس از كسر زيانهاي وارده در سالهاي  قبل  و  كسر يك بيستم به عنوان اندوخته قانوني به مصرف توسعه تاسيسات مي رسد.
ماده 31- اين شركت از نظر سياست ، برنامه ها و فعاليتها ي توسعه و بهره برداري و امور مشتركين تابع ضوابط  و  مقررات  شركت  آب  و  فاضلاب  استان  كرمان  ، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ( مادر تخصصي ) و وزارت نيرو خواهد بود.
ماده 32 – به  منظور  انجام  امور  ستادي ، پشتيباني، فني، تحقيقاتي  ، آموزشي ، در شركت آب و فاضلاب استان كرمان  و ساير  تكاليف  قانوني  و  تامين  سهم  متعلقه  از  هزينه هاي  ستادي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور همه ساله قسمتي از درامد مندرج در بودجه مصوب  شركت با تصويب مجمع عمومي به اين امور اختصاص يافته و به حساب شركت آب و فاضلاب استان كرمان واريز مي شود اين مبلغ پس از پرداخت به حساب هزينه قطعي شركت منظورميگردد.                                                                                                                               
فصل پنچم – ساير مقررات
ماده 33-   شركت  موظف  است   حداكثر  ظرف  مدت  شش ماه  پس از  تاسيس ، وظايف عملياتي و اجرائي مربوط به ايجاد تاسيسات آب و فاضلاب  و  همچنين  وظايف  مربوط  به نگهداري ، بازسازي ، توسعه و بهره برداري از تاسيسات آب و فاضلاب موجود و در دست ايجاد را متناسب با حوزه فعاليت خود از شركت آب و فاضلاب استان كرمان تحويل بگيرد.
ماده 34- اين اساسنامه مشتمل بر  5  فصل  و  34 ماده و 11 تبصره در تاريخ10/5/1389 به تصويب  مجمع  عمومي مؤسس رسيد و اصلاحات بعدي آن به  پيشنهاد  هئيت  مديره  و با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خواهد شد.

Review: 4.39 - "اساسنامه" by , written on 2019-12-11

شرکت آب و فاضلاب سیرجان

آخرین اخبار
سرویس فشار شکن ورودی پاریز

سرویس فشار شکن ورودی پاریز

سرویس فشار شکن ورودی روستاری قنات چنار پاریز و تنظیم آن

خبر
آرماتوربندی و بتن ریزی ایستگاه پمپاژ بلورد

آرماتوربندی و بتن ریزی ایستگاه پمپاژ بلورد

آرماتوربندی و بتن ریزی آخرین ضلع حصار ایستگاه پمپاژ بلورد

خبر
تعویض کنترل فاز در شبکه آب پاریز

تعویض کنترل فاز در شبکه آب پاریز

متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است. متن آزمایشی است.

خبر